T.B.S. Krak-System S.A.O Firmie

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Krak-System" S.A. zostało utworzone 15 lipca 1996 r. jako jedno z pierwszych Towarzystw Budownictwa Społecznego w Polsce.

Akcjonariuszami Spółki są:


   - Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Chemobudowa-Kraków” Spółka Akcyjna,
   - Gmina Miejska Kraków.

Przedmiotem działalności TBS „Krak – System” S.A. zgodnie ze statutem jest: 


   - budowa domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadzie najmu,
   - budowa budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,
   - nabywanie budynków mieszkalnych,
   - przeprowadzanie remontów i modernizacji budynków,
   - wynajem lokali użytkowych znajdujących się w budynkach Spółki,
   - zarządzanie budynkami Spółki oraz budynkami niestanowiącymi własności Spółki,
   - sprawowanie funkcji inwestora zastępczego.

Spółka w latach 1997 – 2017 zrealizowała 18 inwestycji mieszkaniowych, w tym: 
- budowa budynków mieszkalnych na zasadzie najmu, częściowo kredytowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego - 852 mieszkania
- budowa budynków wielorodzinnych w systemie deweloperskim (własnościowym) - 265 mieszkań.

 Podstawy prawne

Prowadzimy naszą działalność w zakresie najmu w oparciu o następujące akty prawne:

1. Ustawę z dnia 26 października 1995 r o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1070 z późniejszymi zmianami)

2. Ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 71 z 2001 r. poz. 739)

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących projektowania mieszkań finansowanych przy udziale tych środków (Dz.U. Nr 64 z 1997 r. poz. 413 z późniejszymi zmianami)

4. Statut Spółki


Powyższe przepisy gwarantują i zabezpieczają m. in.:


- wysokość czynszu , który jest czynszem regulowanym i zatwierdzanym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (czynsz ten nie może być czynszem wolnym tak jak w przypadku mieszkań wynajmowanych od prywatnych właścicieli)
- zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony
- możliwość partycypacji w kosztach budowy mieszkań przez osoby prawne i fizyczne
- możliwość zbycia praw wynikających z umowy partycypacyjnej na wolnym rynku